OPTIMAX Zaprawa murarska OZ450

10.30  Worek

Fabrycznie przygotowana w postaci suchej mieszanki zaprawa murarska stosowana do murowania wszystkich typowych materiałów budowlanych przeznaczonych do tradycyjnej obróbki. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

Produkt
OZ 450 jest zaprawą murarską według przepisu ogólnego stosowania (typ G) przygotowaną fabrycznie z wyselekcjonowanych kruszyw, wysokojakościowych cementów i dodatków, gotową do użycia po dodaniu wody.

– Wysoka wytrzymałość
– Szerokie zastosowanie
– Łatwa obróbka

Zastosowanie
OZ 450 stosuje się jako zaprawę murarską do murowania wszystkich typowych materiałów budowlanych przeznaczonych do tradycyjnej obróbki.

Obróbka
Zawartość worka OZ 450 rozrobić z ok. 2,5- 3,0 l czystej wody za pomocą mieszadła wolnoobrotowego lub betoniarki, aż do uzyskania jednakowej konsystencji wolnej od grudek. Tak przygotowana zaprawa jest zdatna do użycia przez ok. dwie godziny. W przypadku częściowego związania zaprawy niedopuszczalne jest ponowne jej rozrabianie z wodą. Przygotowana zaprawa nie powinna być również mieszana z wodą czy suchą zaprawą w celu zmiany konsystencji. Zaprawę należy układać na cegłach kielnią trapezową lub trójkątną. Nanosząc zaprawę należy zwracać uwagę na jej równomierne rozłożenie. Podłoże musi być czyste i wolne od kurzu, resztek produkcyjnych i tłuszczu. Cegły lub wykonane z nich podłoże pod tynk nie mogą być mokre, zmrożone ani rozgrzane.

Temperatura stosowania
Optymalne warunki do obróbki: temperatura powietrza, podłoża jak i produktu powinna zawierać się w granicach od +5 do +25 0C. Niższa lub wyższa temperatura od optymalnej może wpływać negatywnie na właściwości produktu.

Uwagi specjalne
Poza czystą woda do zaprawy OZ 450 nie wolno dodawać jakichkolwiek innych dodatków, substancji, modyfikatorów.

Dane techniczne
Zaprawa murarska według przepisu ogólnego przeznaczenia (G) do stosowania na zewnątrz w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym.
Proporcje składników (masowo):
Cement portlandzki – 16,5 %
Wapno hydratyzowane – 2,5 %
Wypełniacz węglanowy – 4 %
Kruszywa kwarcowe – 77 %
Wytrzymałość na ściskanie: Kategoria M10 ( ≥ 10 MPa)
Reakcja na ogień: Klasa A1
Absorpcja wody: 0,17 kg/(m2∙min0,5)
Współczynnik przepuszczania pary wodnej: μ 15/35 (wartość tabelaryczna wg PN EN 1745)
Współczynnik przewodzenia ciepła (λ 10, dry): Dla P = 50% λ = 0,83; Dla P = 90% λ = 0,93 (wartości tabelaryczne wg PN EN 1745)
Trwałość (wobec zamrażania-odmrażania):ocena na podstawie przepisów uznanych na miejscu zamierzonego stosowania zaprawy
Zawartość chlorków: ≤ 0,1 % Cl-
Ziarno: od 0 do 2 mm
Kolor: naturalnie szary
Czas użycia: do 2 godzin

Wydajność
Z jednego worka OZ 450 po dodaniu odpowiedniej ilości wody uzyskamy ok. 17 l gotowej do użycia zaprawy.

Składowanie
Należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Zalecany czas składowania: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Wskazówki bezpieczeństwa
Reaguje z wilgocią/wodą silnie alkalicznie, dlatego należy chronić skórę i oczy. Stosować odzież ochronną (rękawice, okulary ochronne). W razie kontaktu ze skórą/oczami dokładnie przemyć wodą. W razie konieczności zgłosić się do lekarza.

Dalsze informacje
Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Informacje dodatkowe

Waga 25 kg